Athlete's foot (tinea pedis)

Athlete’s foot (tinea pedis)